• ISSN: 1674-7461
  • CN: 11-5823/TU
  • 主管:中国科学技术协会
  • 主办:中国图学学会
  • 承办:中国建筑科学研究院有限公司

投审稿登录

检索系统

期刊检索

关键词检索

阅读排行

1
陈远, 康虹, 张静雅
2017, 9(3): 85-89. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.15
[摘要](580) [FullText HTML] (145) [PDF 1848KB](29)
2
严旭, 范盛颖, 周进
doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.18
[摘要](516) [FullText HTML] (385) [PDF 2332KB](8)
3
周向东, 徐旻洋, 高承勇, 王国俭
2018, 10(2): 12-16. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.03
[摘要](488) [FullText HTML] (143) [PDF 1295KB](27)
4
王承, 梁铭, 彭杰, 吴伟
2017, 9(5): 1-9. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.05.01
[摘要](432) [FullText HTML] (202) [PDF 5654KB](55)
5
李秉展, 罗紫萍, 龙丹冰
2017, 9(6): 22-27. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.06.04
[摘要](386) [FullText HTML] (90) [PDF 4211KB](18)
6
李政, 陈杨泽, 杨远丰, 刘振新
2018, 10(5): 1-9. doi: 10.16670/j.cnki.cnll-5823/tu.2018.05.01
[摘要](366) [FullText HTML] (143) [PDF 7762KB](45)
7
岂凡
2018, 10(1): 105-110. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.01.19
[摘要](362) [FullText HTML] (245) [PDF 2635KB](16)
8
李明明, 吴义忠, 吴晨捷, 徐可冰
2017, 9(3): 1-8. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.01
[摘要](350) [FullText HTML] (147) [PDF 5649KB](18)
9
袁胜强, 顾民杰, 刘辉, 杨京鹏
2018, 10(2): 17-22. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.04
[摘要](339) [FullText HTML] (207) [PDF 2693KB](18)
10
曹阳, 许后磊
2018, 10(2): 29-34. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.06
[摘要](325) [FullText HTML] (162) [PDF 2207KB](18)
11
陈远, 范运昌
2018, 10(1): 9-15. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.01.02
[摘要](324) [FullText HTML] (170) [PDF 2778KB](15)
12
周继登, 彭小平, 杨万余, 曾丹美, 雷金阳, 邓凌, 梁钰彬, 周玉杰, 周杨, 沈华新, 周心怡
2017, 9(6): 42-47. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.06.07
[摘要](300) [FullText HTML] (84) [PDF 2304KB](13)
13
饶平平, 梁晓东, 刘佳新, 徐明, 王翔宇, 王喜春
2017, 9(3): 96-103. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.17
[摘要](299) [FullText HTML] (142) [PDF 3204KB](48)
14
张荷花, 顾明
2018, 10(2): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.01
[摘要](298) [FullText HTML] (133) [PDF 2117KB](39)
15
杜明芳
2018, 10(3): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.01
[摘要](292) [FullText HTML] (168) [PDF 2304KB](54)
16
邱贵聪, 杨洁, 陈一鸣
2018, 10(3): 22-27. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.05
[摘要](281) [FullText HTML] (129) [PDF 2403KB](30)
17
杨晓毅, 李立洪, 陆建新, 罗世闻, 唐新原
2018, 10(5): 16-24. doi: 10.16670/j.cnki.cnll-5823/tu.2018.05.03
[摘要](273) [FullText HTML] (126) [PDF 11691KB](25)
18
戎毅仁
2018, 10(2): 94-99. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.19
[摘要](273) [FullText HTML] (173) [PDF 2289KB](13)
19
饶平平, 廖巧, 刘佳新, 王瑞, 班洪侠
2018, 10(3): 13-16. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.03
[摘要](269) [FullText HTML] (152) [PDF 1197KB](29)
20
徐威, 王美哉, 蔺志刚
2018, 10(4): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.04.01
[摘要](262) [FullText HTML] (88) [PDF 2975KB](28)
  • 版权所有© 《土木建筑工程信息技术》编辑部
  • 京ICP备17057008号
  • 地址:北京市朝阳区兴化路2号院1号楼
  • 电话:010-64517910 邮编:100013
  • E-mail:tmxxjs@163.com
本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开 技术支持: info@rhhz.net