• ISSN: 1674-7461
  • CN: 11-5823/TU
  • Hosted by: China Society and Technology Association
  • Organizer: China Graphics Society
  • Guidance: China Academy of Building Research

Submit Online

Search

Search Journal

Search Keywords

Most Viewed

1
2020, 12(2): 0-0.
[Abstract](7033) [PDF 10790KB](12)
2
2020, 12(2): -2--2.
[Abstract](6984) [PDF 233KB](9)
3
2020, 12(2): -1--1.
[Abstract](6969) [PDF 5015KB](7)
4
2020, 12(1): 0-0.
[Abstract](4864) [PDF 2655KB](9)
5
2020, 12(1): -1--1.
[Abstract](4127) [PDF 3047KB](12)
6
2020, 12(1): -3--3.
[Abstract](3991) [PDF 311KB](21)
7
2020, 12(2): -3--3.
[Abstract](3589) [PDF 31217KB](13)
8
2019, 11(6): 封二-封二.
[Abstract](3458) [PDF 3038KB](29)
9
2020, 12(1): -2--2.
[Abstract](2728) [PDF 194KB](7)
10
Juwei Xia, Tingchen Fang, Jialin Yang, Yuanhong Chen
2018, 10(3): 97-103. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.18
[Abstract](1615) [FullText HTML] (446) [PDF 2663KB](28)
11
Yuan Chen, Hong Kang, Jingya Zhang
2017, 9(3): 85-89. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.15
[Abstract](1614) [FullText HTML] (703) [PDF 1848KB](81)
12
Xu Yan, Shengying Fan, Jin Zhou
doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.18
[Abstract](1493) [FullText HTML] (1035) [PDF 2332KB](13)
13
Pingping Rao, Xiaodong Liang, Jiaxin Liu, Ming Xu, Xiangyu Wang, Xichu Wang
2017, 9(3): 96-103. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.17
[Abstract](1220) [FullText HTML] (446) [PDF 3204KB](213)
14
Xiangdong Zhou, Minyang Xu, Chengyong Gao, Guojian Wang
2018, 10(2): 12-16. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.03
[Abstract](1212) [FullText HTML] (670) [PDF 1295KB](72)
15
Xiaoxiao Li, Qilin Zhang
2015, 7(3): 88-91.
[Abstract](1147) [FullText HTML] (234) [PDF 5942KB](7)
16
Fan Qi
2018, 10(1): 105-110. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.01.19
[Abstract](1119) [FullText HTML] (1028) [PDF 2635KB](39)
17
Bingzhan Li, Ziping Luo, Danbing Long
2017, 9(6): 22-27. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.06.04
[Abstract](1006) [FullText HTML] (266) [PDF 4211KB](43)
18
Guicong Qiu, Jie Yang, Yiming Chen
2018, 10(3): 22-27. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.05
[Abstract](994) [FullText HTML] (507) [PDF 2403KB](68)
19
Cheng Wang, Ming Liang, Jie Peng, Wei Wu
2017, 9(5): 1-9. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.05.01
[Abstract](975) [FullText HTML] (521) [PDF 5654KB](96)
20
Mingfang Du
2018, 10(3): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.01
[Abstract](975) [FullText HTML] (525) [PDF 2304KB](104)
  • 版权所有© 《土木建筑工程信息技术》编辑部
  • 京ICP备17057008号
  • 地址:北京市朝阳区兴化路2号院1号楼
  • 电话:010-64517910 邮编:100013
  • 微信号:tmxxjs  QQ:342182902  E-mail:tmxxjs@163.com
本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开 技术支持: info@rhhz.net