• ISSN: 1674-7461
  • CN: 11-5823/TU
  • Hosted by: China Society and Technology Association
  • Organizer: China Graphics Society
  • Guidance: China Academy of Building Research

Submit Online

Search

Search Journal

Search Keywords

Most Viewed

1
Yuan Chen, Hong Kang, Jingya Zhang
2017, 9(3): 85-89. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.15
[Abstract](878) [FullText HTML] (197) [PDF 1848KB](47)
2
Xu Yan, Shengying Fan, Jin Zhou
doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.18
[Abstract](717) [FullText HTML] (482) [PDF 2332KB](9)
3
Xiangdong Zhou, Minyang Xu, Chengyong Gao, Guojian Wang
2018, 10(2): 12-16. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.03
[Abstract](708) [FullText HTML] (193) [PDF 1295KB](34)
4
Fan Qi
2018, 10(1): 105-110. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.01.19
[Abstract](581) [FullText HTML] (469) [PDF 2635KB](22)
5
Cheng Wang, Ming Liang, Jie Peng, Wei Wu
2017, 9(5): 1-9. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.05.01
[Abstract](565) [FullText HTML] (261) [PDF 5654KB](68)
6
Bingzhan Li, Ziping Luo, Danbing Long
2017, 9(6): 22-27. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.06.04
[Abstract](559) [FullText HTML] (115) [PDF 4211KB](26)
7
Pingping Rao, Xiaodong Liang, Jiaxin Liu, Ming Xu, Xiangyu Wang, Xichu Wang
2017, 9(3): 96-103. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.17
[Abstract](506) [FullText HTML] (206) [PDF 3204KB](91)
8
Shengqiang Yuan, Minjie Gu, Hui Liu, Jingpeng Yang
2018, 10(2): 17-22. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.04
[Abstract](491) [FullText HTML] (261) [PDF 2693KB](25)
9
Cao Yang, Xu Houlei
2018, 10(2): 29-34. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.06
[Abstract](474) [FullText HTML] (215) [PDF 2207KB](24)
10
Mingfang Du
2018, 10(3): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.01
[Abstract](470) [FullText HTML] (223) [PDF 2304KB](68)
11
Yuan Chen, Yunchang Fan
2018, 10(1): 9-15. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.01.02
[Abstract](464) [FullText HTML] (230) [PDF 2778KB](21)
12
Guicong Qiu, Jie Yang, Yiming Chen
2018, 10(3): 22-27. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.05
[Abstract](440) [FullText HTML] (174) [PDF 2403KB](39)
13
Wei Xu, Meizai Wang, Zhigang Lin
2018, 10(4): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.04.01
[Abstract](427) [FullText HTML] (130) [PDF 2975KB](33)
14
Mingming Li, Yizhong Wu, Chenjie Wu, Kebing Xu
2017, 9(3): 1-8. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.01
[Abstract](417) [FullText HTML] (168) [PDF 5649KB](21)
15
Li Yan, Jian Yao, Jing Xu, Wei Jiang, Xiangwei He, Jing Hong, Tao He
2017, 9(6): 7-15. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.06.02
[Abstract](413) [FullText HTML] (222) [PDF 3660KB](18)
16
Jideng Zhou, Xiaoping Peng, Wanyu Yang, Danmei Ceng, Jinyang Lei, Ling Deng, Yubin Liang, Yujie Zhou, Yang Zhou, Huaxin Shen, Xinyi Zhou
2017, 9(6): 42-47. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.06.07
[Abstract](412) [FullText HTML] (107) [PDF 2304KB](17)
17
Hehua Zhang, Ming Gu
2018, 10(2): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.01
[Abstract](409) [FullText HTML] (241) [PDF 2117KB](47)
18
Pingping Rao, Qiao Liao, Jiaxin Liu, Rui Wang, Hongxia Ban
2018, 10(3): 13-16. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.03
[Abstract](399) [FullText HTML] (195) [PDF 1197KB](37)
19
Juwei Xia, Tingchen Fang, Jialin Yang, Yuanhong Chen
2018, 10(3): 97-103. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.18
[Abstract](388) [FullText HTML] (155) [PDF 2663KB](17)
20
Dangfeng Yang, Xiaodong Liu, Feng Su, Xinhui Jia, Peipei Wu, Yong Huang
2017, 9(6): 28-33. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.06.05
[Abstract](381) [FullText HTML] (119) [PDF 3035KB](15)
  • 版权所有© 《土木建筑工程信息技术》编辑部
  • 京ICP备17057008号
  • 地址:北京市朝阳区兴化路2号院1号楼
  • 电话:010-64517910 邮编:100013
  • E-mail:tmxxjs@163.com  QQ:342182902
本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开 技术支持: info@rhhz.net