• ISSN: 1674-7461
  • CN: 11-5823/TU
  • Hosted by: China Society and Technology Association
  • Organizer: China Graphics Society
  • Guidance: China Academy of Building Research

Submit Online

Search

Search Journal

Search Keywords

Most Viewed

1
Juwei Xia, Tingchen Fang, Jialin Yang, Yuanhong Chen
2018, 10(3): 97-103. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.18
[Abstract](1243) [FullText HTML] (273) [PDF 2663KB](25)
2
Yuan Chen, Hong Kang, Jingya Zhang
2017, 9(3): 85-89. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.15
[Abstract](1231) [FullText HTML] (413) [PDF 1848KB](66)
3
Xu Yan, Shengying Fan, Jin Zhou
doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.18
[Abstract](959) [FullText HTML] (663) [PDF 2332KB](9)
4
Xiaoxiao Li, Qilin Zhang
2015, 7(3): 88-91.
[Abstract](926) [FullText HTML] (102) [PDF 5942KB](5)
5
Xiangdong Zhou, Minyang Xu, Chengyong Gao, Guojian Wang
2018, 10(2): 12-16. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.03
[Abstract](917) [FullText HTML] (396) [PDF 1295KB](62)
6
Yingli Wang, Shilong Li, Qiao Wang, Xin Wang, Debao Zhuang
2012, 4(1): 40-42.
[Abstract](857) [FullText HTML] (82) [PDF 506KB](4)
7
Guanpei He
2013, 5(5): 75-78.
[Abstract](849) [FullText HTML] (83) [PDF 739KB](8)
8
Jiang Ren, Na Guo, Chongguang Zhong
2013, 5(3): 94-97.
[Abstract](845) [FullText HTML] (78) [PDF 653KB](4)
9
2019, 11(6): 封二-封二.
[Abstract](843) [PDF 3038KB](8)
10
Pingping Rao, Xiaodong Liang, Jiaxin Liu, Ming Xu, Xiangyu Wang, Xichu Wang
2017, 9(3): 96-103. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.03.17
[Abstract](811) [FullText HTML] (285) [PDF 3204KB](155)
11
Fan Qi
2018, 10(1): 105-110. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.01.19
[Abstract](804) [FullText HTML] (667) [PDF 2635KB](29)
12
Bingzhan Li, Ziping Luo, Danbing Long
2017, 9(6): 22-27. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.06.04
[Abstract](716) [FullText HTML] (151) [PDF 4211KB](32)
13
Cheng Wang, Ming Liang, Jie Peng, Wei Wu
2017, 9(5): 1-9. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.05.01
[Abstract](689) [FullText HTML] (336) [PDF 5654KB](84)
14
Guicong Qiu, Jie Yang, Yiming Chen
2018, 10(3): 22-27. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.05
[Abstract](670) [FullText HTML] (284) [PDF 2403KB](53)
15
Mingfang Du
2018, 10(3): 1-6. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.03.01
[Abstract](663) [FullText HTML] (339) [PDF 2304KB](86)
16
Shengqiang Yuan, Minjie Gu, Hui Liu, Jingpeng Yang
2018, 10(2): 17-22. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.04
[Abstract](654) [FullText HTML] (360) [PDF 2693KB](34)
17
Yuan Chen, Yunchang Fan
2018, 10(1): 9-15. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.01.02
[Abstract](628) [FullText HTML] (362) [PDF 2778KB](28)
18
Cao Yang, Xu Houlei
2018, 10(2): 29-34. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2018.02.06
[Abstract](609) [FullText HTML] (284) [PDF 2207KB](31)
19
Dangfeng Yang, Xiaodong Liu, Feng Su, Xinhui Jia, Peipei Wu, Yong Huang
2017, 9(6): 28-33. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2017.06.05
[Abstract](603) [FullText HTML] (175) [PDF 3035KB](22)
20
Jian Xu, Yitong Su, Fulai Wang, Xiang Li, Ning Lu, Dangsheng Ding
2019, 11(1): 1-8. doi: 10.16670/j.cnki.cn11-5823/tu.2019.01.01
[Abstract](582) [FullText HTML] (245) [PDF 7497KB](88)
  • 版权所有© 《土木建筑工程信息技术》编辑部
  • 京ICP备17057008号
  • 地址:北京市朝阳区兴化路2号院1号楼
  • 电话:010-64517910 邮编:100013
  • 微信号:tmxxjs  QQ:342182902  E-mail:tmxxjs@163.com
本系统由北京仁和汇智信息技术有限公司设计开 技术支持: info@rhhz.net